Betingelser

BASIS abonnement:

§ 1 – Abonnementets dækningsområde:

Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland, for personbiler. Der er ingen udlandsdækning med mindre en sådan er tegnet. Efterspændt campingvogn eller trailer er kun dækket, hvis du har tegnet et tillægsabonnement.

§ 2 – Abonnementet dækker:

Abonnementet dækker det eller de køretøjer, som er registreret ved Autohjælp.dk. Der ydes en assistance pr. uheld/driftstop. Du har ret til 2 assistancer om året, første assistance er omkostningsfri, men assistance nr. 2 udløser en selvrisiko på 250,- plus en præmiestigning på 100kr. det efterfølgende år. Omvendt, bruges abonnementet ikke, gives der 100kr. i rabat det efterfølgende år og igen året efter ned til 299,- hvis abonnementet ikke benyttes.

§ 3 – Bugsering:

Hvis dit køretøj er udsat for skade eller driftsstop, og ikke kan repareres på stedet, transporteres det til din bopæl eller værksted i samråd med dig. Ved driftsstop/skade ved din bopæl transporteres dit køretøj til værksted efter dit valg.

§ 4 – Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning m.m.:

Vi forsøger at hjælpe dig på stedet, hvis dit køretøj ikke kan starte eller ikke kan køre videre. Er det ikke muligt, tilbyder vi transport til værksted i samråd med dig. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales kontant af dig.

§ 5 – Bjærgning/fritrækning:

Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning.

§ 6 – Færdselsuheld:

Ydelser i forbindelse med færdselsuheld herunder borttransport til værksted eller synshal, skal dækkes af køretøjets kasko forsikring.

§ 7 – Akut opstået sygdom:

Hvis du, som fører af det dækkede køretøj, bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og du således ikke kan fortsætte kørslen, sørger Autohjælp.dk for hjemkørsel af køretøjet, dig og eventuelle passagerer til fælles bestemmelsessted. Autohjælp – Dk yder ikke hjælp ved kroniske lidelser. Autohjælp – Dk kan forlange, at din læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst. Vi påbegynder hjemkørsel af køretøjet indenfor 24 timer efter bestilling.

§ 8 – Tyveri:

Ydelser i forbindelse med tyveri af køretøjet, skal dækkes af køretøjets kasko forsikring.

§ 9 – Transport mellem værksteder:

Der ydes ikke bugsering mellem værksteder.

§ 10 – Fortsættelse af rejse:

Hvis du/I ikke kan køre med vores redder, tilbyder vi at refundere billetten til f.eks.: bus, tog, taxa, færge osv. Dette sker efter Autohjælp – Dk´s valg ud fra billigste løsning. Fører og eventuelle passagerer, der lovligt kan være i/ på køretøjet, er dækket.

§ 11 – Eventuelle bro- og færgeafgifter:

Hvis vi skal bugsere køretøjet mellem landsdele, og det medfører en færge- eller broafgift (f.eks. Storebælt), vil der blive opkrævet den pågældende afgift, som kunden alligevel skulle have betalt.

Generelle abonnementsbetingelser Basis:

§ 12 – Omfattet af abonnement:

Der kan tegnes et abonnement, hvis du er bosiddende i Danmark og har et dansk indregistreret køretøj. Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld, som gør, at køretøjet ikke kan køre videre ved egen hjælp. Autohjælp – Dk forbeholder sig retten til at afvise assistancen hvis der er udført konstruktive ændringer, som kan medføre en stor risiko for skader på køretøjet under bugseringen.

§ 13 – Ikrafttrædelse:

Abonnementet træder i kraft når din indbetaling er registreret.

§ 14 – Varighed:

Dit abonnement er uopsigeligt i 5 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen. Efter 5 måneder kan du opsige abonnementet skriftligt med 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Abonnementet gælder derfor i mindst 6 måneder.

§ 15 – Fortrydelse:

Efter lov om visse forbrugeraftaler har du fortrydelsesret, hvis abonnementet er tegnet via internet eller telefon. Fristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor du modtog skriftlig besked om, at aftalen var indgået.

Sådan fortryder du: Før fortrydelsesfristen udløber, skal du underrette Autohjælp – Dk om, at du har fortrudt aftalen. Giver du os besked pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Besked om at du har fortrudt tegning af abonnementet, sendes til: Autohjælp – Dk Kistrupvej 13 8830 Tjele.

Det begrænser ikke din fortrydelsesret, at Autohjælp – Dk har udført assistancer inden fristens udløb. Assistancen vil i stedet blive faktureret efter gældende fakturaprisliste, som kan ses på www.autohjælp.dk

§ 16 – Opsigelse:

Abonnementet kan kun overdrages til andre personer i forbindelse med bodeling og lignende. Ved opsigelse i en abonnementsperiode ydes refusion af overskydende betaling, jvf. markedsføringsloven. Ved misligholdelse af abonnementet er Autohjælp – Dk berettiget til skriftligt at ophæve dit abonnement med 14 dages varsel. Eksempler på misligholdelse kan være manglende betaling, bevisligt fejlagtige oplysninger, hvis køretøjet ikke er forsvarligt vedligeholdt, eller hvis du med vilje har undladt at give os alle relevante oplysninger. Autohjælp – Dk er altid berettiget til at opsige abonnementet med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelse af assistancen og indtil 14 dage efter assistancens udførelse.

§ 17 – Ændringer:

Abonnementstypen kan altid ændres. Ved skift til billigere abonnement ydes ingen tilbagebetaling. Ved opgradering af abonnement modregnes det indbetalte på eksisterende abonnement forholdsmæssigt i den nye abonnementspris. Dog kan der ikke opgraderes for at dække et kendt behov jf. § 27. Autohjælp – Dk kan til enhver tid ændre abonnementet eller vilkårene med 2 måneders varsel. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement på de ændrede vilkår, skal du meddele det til Autohjælp – Dk. Så vil dit abonnement blive slettet med 1 måneds varsel til udløbet af måneden, efter at Autohjælp – Dk har modtaget din opsigelse. Hvis Autohjælp – Dk ikke modtager en opsigelse fra dig, fortsætter dit abonnement på de ændrede vilkår.

§ 18- Regulering af abonnementsprisen:

Hvis Autohjælp – Dk kan dokumenterer stigende omkostninger vedr. håndtering af Autohjælp – Dk’ abonnementer, kan der indledes en dialog vedr. regulering af prisen på abonnement

§ 19 – Ikke dækket af abonnementet:

Der ydes ikke assistancer til et behov, der var kendt på det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet. Abonnementet dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallys, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt kørsel til skrotning. Autohjælp – Dk har regresret over for evt. skadevoldere. Vi foretager kun henvendelse til dit forsikringsselskab, hvis dette kan ske uden udgift for dig. Har en abonnent hos andre krav på dækning af ydelser, der er omfattet af Autohjælp – Dk, og det for denne dækning er bestemt, at dækning bortfalder, hvis ydelsen kan opkræves andetsteds, gælder samme forbehold hos Autohjælp – Dk. Ved startsvigt/driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder Autohjælp – Dk sig ret til at afvise assistance på abonnementet.

§ 20 – Ansvarsforhold:

Autohjælp – Dk er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af disse abonnementsbetingelser. Autohjælp – Dk kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der kan henføres direkte til Autohjælp – Dk’ ydelser efter denne abonnementsaftale. Autohjælp – Dk er dermed ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab, for skader opstået i forbindelse med terrorisme og ej heller skader, som kunden kan tegne forsikring for i et dansk opererende selskab.

Autohjælp – Dk’s samlede erstatningsansvar begrænses, hvor lovgivningen tillader det, til maksimalt 5 mio. kr. Skader, som du ønsker at gøre Autohjælp – Dk ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til Autohjælp – Dk indenfor 14 dage. Hvis det aftales mellem Autohjælp – Dk og abonnenten, at køretøjet efterlades, og nøglen lægges ved køretøjet, sker dette på abonnentens eget ansvar. Autohjælp – Dk har regresret over for eventuelle skadevoldere. I det omfang abonnenten i forvejen har dækning for assistancen fra anden side, har Autohjælp – Dk ret til at kræve omkostningen til assistancen dækket derfra, så længe dette kan ske uden udgift for dig.

§ 21 – Force Majeure:

I tilfælde af force majeure, herunder strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder, er Autohjælp – Dk ikke ansvarlig for manglende assistance. Tilsvarende kan der ikke rejses krav mod Autohjælp – Dk i anledning af manglende assistance i tilfælde af andre ekstraordinære begivenheder, som Autohjælp – Dk ikke er herre over.

Nævnte priser i abonnementsbetingelserne er index 2013.

Spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål til abonnementet, dækning m.m., ring da venligst til vores kundeservice på tlf. 70 22 22 48 eller send en e-mail til 258@258.dk.


Autohjælp  |   258@258.dk  |  T: 70 22 22 48  |  Haraldsvej 60  |  8960 Randers SØ  |  cvr: 36407247 |  Privatlivspolitik